Opsporing van strafbare feiten

Van een andere orde is het gebruik van camera’s voor de opsporing van strafbare feiten. Camera's worden dan ingezet met uitsluitend als doel strafbare feiten op te sporen en te komen tot vervolging van de verdachten van delicten die vastgelegd zijn. De politie gebruikt dan camera's om gericht één of meerdere verdachten of verdachte panden te observeren. De inzet van deze camera’s als opsporingsmiddel is gebonden aan speciale, in het Wetboek van Strafvordering opgenomen, bevoegdheden. Deze bevoegdheden kunnen alleen met toestemming van de Officier van Justitie op grond van artikel 126g Wetboek van Strafvordering, worden ingezet. In andere situaties is het de politie niet toegestaan, al dan niet met behulp van een camera, een persoon stelselmatig te observeren. Dit themadossier gaat niet verder in op de inzet van cameratoezicht voor de opsporing van strafbare feiten vanwege de specifieke wet- en regelgeving. De situaties 1 tot en met 4 worden wel verder belicht.